• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Alif-Lãm-Mĩm.

Dr. Mustafa Khattab Allah! There is no god ˹worthy of worship˺ except Him—the Ever-Living, All-Sustaining.

Dr. Mustafa Khattab He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel

Dr. Mustafa Khattab previously, as a guide for people, and ˹also˺ revealed the Standard ˹to distinguish between right and wrong˺.1 Surely those who reject Allah’s revelations will suffer a severe torment. For Allah is Almighty, capable of punishment.

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab Surely nothing on earth or in the heavens is hidden from Allah.

Dr. Mustafa Khattab He is the One Who shapes you in the wombs of your mothers as He wills. There is no god ˹worthy of worship˺ except Him—the Almighty, All-Wise.

Dr. Mustafa Khattab He is the One Who has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book, of which some verses are precise—they are the foundation of the Book—while others are elusive.1 Those with deviant hearts follow the elusive verses seeking ˹to spread˺ doubt through their ˹false˺ interpretations—but none grasps their ˹full˺ meaning except Allah. As for those well-grounded in knowledge, they say, “We believe in this ˹Quran˺—it is all from our Lord.” But none will be mindful ˹of this˺ except people of reason.

Dr. Mustafa Khattab ˹They say,˺ “Our Lord! Do not let our hearts deviate after you have guided us. Grant us Your mercy. You are indeed the Giver ˹of all bounties˺.

ﯿ
Dr. Mustafa Khattab Our Lord! You will certainly gather all humanity for the ˹promised˺ Day—about which there is no doubt. Surely Allah does not break His promise.”

Dr. Mustafa Khattab Indeed, neither the wealth nor children1 of the disbelievers will be of any benefit to them against Allah—and they will be the fuel for the Fire.

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00