• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab By those ˹winds˺ sent forth successively,

Dr. Mustafa Khattab and those blowing violently,

Dr. Mustafa Khattab and those scattering ˹rainclouds˺ widely!

Dr. Mustafa Khattab And ˹by˺ those ˹angels˺ fully distinguishing ˹truth from falsehood˺,

Dr. Mustafa Khattab and those delivering revelation,

Dr. Mustafa Khattab ending excuses and giving warnings.

Dr. Mustafa Khattab Surely, what you are promised will come to pass.

Dr. Mustafa Khattab So when the stars are put out,

Dr. Mustafa Khattab and the sky is torn apart,

Dr. Mustafa Khattab and the mountains are blown away,

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00